Nikolaos Gyzis (1842-1901)

IMG_1805
The spider, 1884